Çeke dayalı ihtiyati hacizde yetkili mahkeme


Çeke dayalı ihtiyati haciz başvurularında yetkili mahkeme neresidir ?

Kambiyo Senetlerine dayalı İhtiyati Haciz başvurularında üç ayrı görevli ve yetki mahkeme öngörülmüştür.

Senede veya çeke dayanarak ihtiyati haciz başvurusu yapmak isteyenler yetki konusunda her zaman tereddütte olmaktadırlar. 

Senede veya çeke dayalı ihtiyati hacizde yetkili mahkemenin  neresi olduğuna ilişkin çok soru sorulmaktadır. Elinde senedi veya çeki olan yetkili hamil ihtiyati haciz başvurusunu hangi görevli ve yetkili mahkemeden yapacaktır ?

Çek ile ilgili olarak Yargıtay’ın Emsal bir içtihadı konudaki tüm tereddütleri giderecektir. Aşağıdaki Yargıtay kararında da görüleceği üzere çek ile ilgili olarak ihtiyati haciz başvurularında üç yetkili mahkeme öngörülmüştür.

İhtiyati haciz başvuru yapmak istediğimizde yetkili mahkeme neredir ?

Yargıtay 23 Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda çek ile ilgili ihtiyati haciz başvurularında kambiyo senetlerinden doğan alacakların aranacak alacak niteliğinde olduğu vurgulanmıştır.

Çek ile ilgili olarak üç seçimlik yetkili mahkeme öngörülmüştür. 

Birincisi: Çeki keşide yerindeki mahkemede ihtiyati haciz başvurusunu yapabilirsiniz.

İkincisi : Borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemede ihtiyati haciz başvurusu yapabilirsiniz. Çek’te Birden fazla borçlu olması halinde borçlulardan birinin yerleşim yerindeki mahkemede ihtiyati haciz başvurusunu yapabilirsiniz.

Üçüncüsü: İhtiyati hacizde üçüncü seçenek olarak Çekin ödeme yeri mahkemesinde ihtiyati haciz başvurusu yapılabilir. Ödeme yeri konusunda bir açıklık yok ise muhatabın Ticaret ünvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır.  Eğer muhatabın Ticaret ünvanı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde, Çek ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir açıklık veya başka bir kayıt yoksa Çek, muhatabın merkezinin bulunduğu yer ödeme yeri sayılır.

“Talep, çeke dayalı ihtiyati haciz kararına itiraz istemine dair olup, mahkemece itiraz eden borçlu vekilinin itirazının reddine karar verilmiştir. İİK’nın 258. maddesinde ihtiyati hacze 50. maddeye göre yetkili mahkeme tarafından karar verileceği belirtilmiş, aynı Kanun’un 50. maddesiyle “Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe salahiyetlidir.” şeklindeki düzenleme uyarınca ihtiyati hacizde yetkili mahkemenin belirlenmesi hususunda HMK’nın yetkiye dair hükümlerine atıfta bulunulmuştur. Kambiyo senetlerinden doğan alacaklar aranacak alacak niteliğinde olduğundan bu alacaklar için 6098 Sayılı TBK’nın 89/1. ( 818 Sayılı BK’nın 73/1 hükmü uygulanamaz. Çekten kaynaklanan borcun alacaklısı borçlunun yerleşim yerinde, birden fazla borçlu bulunması halinde borçlulardan birinin yerleşim yerinde, çekin keşide yerinde, ödeme yerinde ( 6102 Sayılı TTK’nın 781/2. fıkrası uyarınca çekte açıklık yoksa, muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir açıklık ve başka bir kayıt da yoksa, çek muhatabın merkezinin bulunduğu yerde ödeme yeri sayılır. ) ihtiyati haciz talebinde bulunabilir. Mahkemece, bu husus gözetilmeksizin, ihtiyati hacze itiraz eden borçlu vekilinin yetkiye dair itirazının reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.” (YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ, E. 2016/6861, K. 2016/4290, T. 3.10.2016) Kaynak: Kazancı.com

Soru: Çekin ibraz edildiği yerde ihtiyati haciz talep edebilir miyiz ?

Cevap: Çekin ibraz edildiği yerdeki mahkeme ihtiyati talepleri yetkisizdir.

Çekin ibraz edildiği yerdeki mahkemede ihtiyati haciz başvurusu yapmanız halinde yetkisizlik itirazı ile karşılaşabilirsiniz.

Bu nedenlerle Çek için ihtiyati haciz başvurusu yapmak istediğinizde; 

-Keşide yeri,

Borçlunun ikametgahı,

-Çekin ödeme yeri

Mahkemeleri İhtiyati haciz için Yetkili mahkemelerdir. Bunlardan herhangi birinde ihtiyati haciz başvurusu yapılabilir. 

Yorum yapın