İcra dosyası yenileme harcı 2017

İcra dosyası yenileme dilekçesi

İcra dosyası yenileme harcı var mıdır ? İcra dosyasının takipsizlikten düşmesi durumunda yenileme talebi ile yenilenebilir. Uygulamada karşılaşılan en büyük sorun; İcra dosyasının yenilenmesi halinde harçlı mı yenilenecek harçsız mı ? Buna ilişkin Yargıtay kararlarını Avukat meslektaşlarımız için derledik.

İcra dosyası yenileme harcı ile ilgili son Yargıtay kararları

“…İİK’nun 78/2. maddesi gereğince, alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Bu durumda takip dosyası işlemden kaldırılır (md. 78/4). Bir yıllık süre (md.78/2) içinde haciz talebinde bulunan alacaklı, haciz talebini geri alabilir. Bu halde yeniden bir yıllık haciz isteme süresi işlemeye başlamaz. Alacaklı ancak, ödeme emrinin tebliğinden itibaren işlemeye başlamış olan bir yıllık sürenin, varsa kalan kısmında, yeniden haciz talebinde bulunabilir (md. 78/5).
Anılan sürelerin geçirilmesi halinde alacaklının “haciz isteme hakkı” düşer. Alacaklı, yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalı ve bu talep borçluya tebliğ edilmelidir. İlâma dayalı olmayan takiplerde, yenileme talebi üzerine harç alınır (md.78/5).
Somut olayda; şikayetçi borçlu …’a ödeme emrinin 01.05.2007 tarihinde tebliğ edildiği, İİK’nun 78. maddesi gereğince, 1 yıllık süre geçtikten sonra 29.06.2011 tarihinde şikayetçi borçlu hakkında haciz talebinde bulunduğu görülmektedir. Buna göre İİK’nun 78/2. maddesi uyarınca borçluya yenileme emri tebliğ edilmeden ve yenileme harcı yatırılmadan yapılan haciz işlemleri usulsüzdür.
O halde, mahkemece şikayetin kabulüyle yenileme emri tebliğ edilmeden ve yenileme harcı yatırılmadan, şikayetçi borçlu hakkında yapılan haciz işlemlerinin iptaline karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir….” (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ, E. 2016/2018, K. 2016/15612, T. 2.6.2016)

“…Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davacıların murisi tarafından dava dışı borçlu hakkında 27.7.1999 tarihinde .. sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibi yapıldığı, borçlu hakkında çıkartılan ödemeemrinin usulüne uygun tebliğ edilmediği halde icra dairesince icra takibi kesinleştirilerek 28.9.1999 tarihinde borçluya ait menkul ve gayrimenkullerin haczedildiği anlaşılmıştır.
Takip borçlusu tarafından 25.10.1999 tarihinde ödeme emrinin usulsüz tebliğine rağmen icra takibini kesinleştiren icra müdürlüğü işleminin şikayet yolu ile iptali istenmiş, … sayılı ilamı ile alacaklı vekilinin yokluğunda şikayetin kabulüyle icra müdürlüğünce yapılan işlemin iptaline karar verilmiş, karar alacaklı vekiline tebliğ edilmediğinden kesinleşmemiştir.
İcra dosyasında; .. alacaklı vekilinin talebi kabul edilerek, usulsüz tebliğ sebebiyle ödeme emri iptal edilmiş, takip borçlusunun 25.10.1999 tarihinde usulsüz tebliği öğrenmekle, ödeme emrini tebliğ almış sayılacağı ve bu tarihten itibaren süresinde borca itiraz etmediği belirtilerek takibin devamına karar verilmiştir.
Takip borçlusu, icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesine ve bu kararın alacaklı vekili tarafından icra dosyasından öğrenilmesine ve dosyanın işlemden kaldırılması gerekmesine rağmen .. tarihli kararı ile önceki işlemlerin devamı gibi yeni işlemlere geçildiğini belirterek .. yine şikayette bulunmuştur. .. karar sayılı ilamı ile icra dosyasında ödeme emrinin tebliğ edilmiş sayıldığı 25.10.1999 tarihinden borçluya yeniden tebliğat yapılması talebini içeren 12.1.2001 tarihine kadar .. 78. maddesinde belirlenen bir yıldan fazla sürenin geçtiği ve bu süre içinde hiç bir işlem yapılmadığından dosyanın 26.11.1999 tarihinde işlemden kaldırılması ve talep halinde yenileme harcı alınarak dosyanın yeni esasa kaydedilmesi gerekirken işlemlere devam edilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüyle 23.9.2002 tarihli icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmiştir.

Takip alacaklısının 10.12.2003 tarihinde ölmesine ve vekalet ilişkisinin son bulmasına rağmen, yetkisiz vekil tarafından takip alacaklısının mirasçılarından vekaletname alınmadan işlemden kaldırılan icra dosyası 30.1.2004 tarihinde yenilenmiştir. Yenileme işleminin iptali için takip borçlu tarafından yine .. 18.2.2004 tarihinde şikayette bulunulmuş, .. karar sayılı kararı ile yenileme işleminin iptaline karar verilmiştir.
Takip alacaklısı davacılardan alınan vekaletname uyarınca 23.2.2004 tarihinde icra dosyası ikinci kez yenilenmiş, bu yenileme işlemine karşı da takip borçlusu tarafından şikayet yoluna gidilmesi üzerine; .. karar sayılı kararı ile icra dosyasının işlemden kaldırılmasının gerektiği 26.11.1999 tarihinden ve bu tarihten sonraki işlemler iptal edildiğinden 23.2.2004 tarihli ikinci yenileme tarihine kadar … 662 ve 690. maddelerinde belirlenen üç yıllık sürenin fazlasıyla geçtiği, arada zamanaşımını kesen işlem olmadığı, takip dayanağı senetlerin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle icranın geri bırakılmasına karar verilmiştir. Karar 11.6.2004 tarihinde kesinleşmiştir.
6098 Sayılı .. 49. maddesine göre “…” Dava konusu olayın yukarda açıklanan gelişim durumuna göre; davacıların murisi tarafından dava dışı takip borçlusu hakkında kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibi başlatılmıştır. Borçluya usulüne uygun tebliğ edilmeyen ödeme emrine rağmen icra takibinin kesinleştirilerek yapılan icra müdürlüğü işlemlerinin … sayılı kararı ile iptaline karar verilmiştir. Ödeme emrinin uslüne uygun tebliğ edilmemesi ve bu sebeple yapılan icra müdürlüğü işleminin iptal edilmesi sebebiyle davalı … kusurlu ise de, takip alacaklısı vekilinin icra dosyasında borçluya yeniden tebligat yapılması talebini içeren 12.1.2001 tarihinde usulsüz tebliğin yapıldığını öğrenmekle illiyet bağı kesilmiştir. Takip konusu bonolar davacı alacaklılar vekilinin kusuru sebebiyle zamanaşımına uğramıştır….” (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ, E. 2016/3200, K. 2016/5711, T. 27.4.2016)

“…İİK.nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. Aynı maddenin 4 ve 5. fıkraları gereğince haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmez ise dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek, yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine, yeniden harç alınır. …” (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ, E. 2015/14068, K. 2015/26508, T. 3.11.2015)
“…Alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer ( İİK. md. 78/2.C.1 ). Bu durumda takip dosyası işlemden kaldırılacağından ( md.78/4 ) alacaklı, haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalı ve bu talep borçluya tebliğ edilmelidir. Diğer taraftan aynı maddenin 5. fıkrasında; ilama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine harç alınacağı öngörülmüştür…” (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ, E. 2014/8604, K. 2014/11026, T. 15.4.2014)

“…Somut olayda borçluya ödeme emrinin 10.05.2010 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun yasal sürede itirazı ile icra takibinin durduğu,….Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/89 esas, 2012/574 karar sayılı 18.12.2012 tarihli kararı ile itirazın iptaline karar verildiği görülmüştür. Bu durumda haciz isteme süresi itirazın iptali ilamının karar tarihinden itibaren başlayacağından, alacaklının 15.11.2013 tarihinde yaptığı haciz talebi, İİK.nun 78/2. maddesinde öngörülen bir yıllık sürededir.Buna göre, İİK.nun 78/2. maddesinde düzenlenen “haciz isteme hakkı” süresi içinde yerine getirilmiş olup, İİK.nun 78/son maddesi gereğince, yeniden haciz uygulanabilmesi için borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.O halde mahkemece, şikayetin reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir….” (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ, E. 2015/30499, K. 2016/6521, T. 7.3.2016)

“İcra dosyası yenileme harcı 2017” üzerine 3 yorum

  1. Slm kolay gelsin
    Benim akbank tan takipsizlikten kapanmis dosyam var banka avukati yardimci olmadi o dosyayi nasil actirabilirim

  2. iki ayrı kuruluşa borcum var, biri varlık yönetim biri yapı kredi .yapı kredi icra sırasında 2.ci oldugu için daha önde.fakat ilk dosyam tamamlanmadan ben yapı kredi ile anlaştım ve taksit ödemesini gerçekleştirdim.ilk borcu avukatla görüşüp makul bir cözüm yoluyla fazla temmerut faizi işlememesi için kapadım.yapı krediden sonra gelen finansbank icra sırasında idi fakat dosya takipsizlikten kapanmıs hem uyap sisteminde hemde icra dairesinde çalışan kişilerden aldıgım bilgi..ve sonra finansbank borcu varlık yönetime devretmiş 5 aylık bir zaman dilimi içerinde herhangibir dosya yenileme olmadı yön hukuk dosyanı yenilenecek diyor herhangibir işlem yapamıyor.sonra tekrar varlık yönetimi dosyayı kendi bünyesine aldı.benim sormak istedğim su;kanatimce yapı kredi ile icra sırası gelmediğinden dolayı bir sıkıntı olmaz ben icra dairesine extradan her ay vergi ödeyecek durumum da yok.finansbank varlığa devrettiği için benm borcum varlıga oluyorsa işyerine gelen finansbank yazısının geçerliliği kaybolmuş demektir.2.dosya olan finansbankı afaroz edebilirmiyim(çünkü borc varlık yonetimine gecti ve takipsizlikten kapalı)

Yorum yapın