Vekalet Bilgileri

GENEL DAVA VEKALETNAMESİ İÇİN
VEKALET BİLGİLERİ

İstanbul Barosu avukatlarından; Kartaltepe Mah. Sayfiye Sokak Buget Apt. No:4/2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren; Av. Kazim ÜSTÜN Baro sicil No: 27602, Bakırköy V.D. No: 29425088110

Vekaletnameye eklenecek özel yetkiler:   Sayın Noter: Çıkartılacak vekaletnameye yetkilerin de eklenmesini rica ederim.
1. Sulh ve ibraya, Ahz-u kabza, davayı kabule, yargılamanın iadesine, Haczi kaldırmaya, başkalarını tevkile
2. Davadan ve temyiz dahil kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, ,
3. Reddi hakim talebinde bulunmaya, hâkimlerin fiilleri sebebiyle tazminat davası açmaya,
4. Davayı kısmen veya tamamen ıslaha,
5. Karşı tarafa yemin teklifine, yemini kabule, yemini iade etmeye, yemini reddetmeye,
6. İcra ihalelerine girmeye pey sürmeye, adıma ödeme emirlerini tebellüğe, mal beyanında bulunmaya,
7. Noterlerden mirasçılık belgesi almaya, Belediyeden, Nüfus müdürlüklerinden ve tapu müdürlüklerinden, vergi dairelerinden, SGK’dan, Bankalardan ve diğer Resmi ve özel bütün daire ve kurumların her kısım ve derecesinde kayıt ve suretler çıkartmaya, dilekçe vermeye, elden evrak almaya ve vermeye,

Vekaletname çıkarmak için Noterde istenenler:
Kimlik Aslı

Saygılarımızla…